Visa Inc.'s antibestikkelsespolitik

1.0 Formål

Visa Inc. har indført denne antibestikkelsespolitik (“Politikken”) for at overholde kravene og begrænsningerne i den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act, U.K. Bribery Act og andre gældende antibestikkelseslove over hele verden.

2.0 Omfang

Politikken gælder for alle direktører, funktionærer, medarbejdere og midlertidigt ansatte (“Visa-medarbejdere”) hos Visa Inc. og dets datterselskaber (“Visa” eller “Virksomheden”).  Denne politik skal læses sammen med andre virksomhedspolitikker, -procedurer og -retningslinjer, herunder Kodekset for forretningsadfærd og etik samt Politikken for rejser, udgifter og købekortprogrammet. Men i det omfang denne politik er mere restriktiv, erstatter den virksomhedens andre gældende politikker og procedurer (herunder gaver, måltider eller underholdning). Denne politik kan oversættes til andre sprog, og i så fald har den engelske version forrang.

De regionale afdelinger for etik og overholdelse samt juridiske afdelinger kan udvikle udgiftstærskler, som er afgrænset geografisk, eller landespecifikke udgiftstærskler, hvor der kræves forhåndsgodkendelsesprocedurer. De regionale afdelinger for etik og overholdelse samt juridiske afdelinger kan besvare spørgsmål om denne politik og give vejledning om eventuelle markedsspecifikke procedurer.

3.0 Politikerklæring

Virksomheden er forpligtet til at vinde markedsandele gennem fair og ærlig konkurrence på markedet. Alle i virksomheden har ansvaret for overholdelse af denne antibestikkelsespolitik og retningslinjerne herfor (bilag A). Bestyrelsen og dens revisions- og risikoudvalg, den administrerende direktør, den øverste ledelse og chefen for etik og overholdelse har alle specifikt til opgave at sikre, at virksomheden opfylder de højeste juridiske og etiske standarder i sine forretningsaktiviteter. Visa vil overholde ordlyden samt ånden i de gældende antibestikkelseslove under udførelse af sin forretning.  Det er strengt forbudt at love, autorisere, tilbyde, give, acceptere eller anmode om, direkte eller indirekte, noget af værdi eller noget, der giver en upassende fordel, til nogen med hensigt om eller udseende af at påvirke hans eller hendes beslutninger eller adfærd på upassende vis, eller som en belønning for upassende præstation.

Virksomheden er forpligtet til at overholde sine forpligtelser i henhold til antibestikkelseslove. Som værende et amerikansk selskab, der handles på New York Stock Exchange, er selskabet underlagt den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). FCPA er en lov med strafferetlige bestemmelser, der forbyder at love, autorisere, tilbyde eller give noget af værdi, direkte eller indirekte, til ikke-amerikanske myndighedspersoner (et bredt begreb, der omfatter medarbejdere på alle niveauer af ikke-amerikanske myndigheder, samt medarbejdere i statsejede eller statskontrollerede kommercielle virksomheder, såsom en statsejet finansiel institution, og ikke-amerikanske politiske kandidater, politiske partier, eller partifunktionærer, og offentlige internationale organisationer) for at påvirke en handling eller beslutning truffet af en ikke-amerikansk embedsmand i hans eller hendes officielle egenskab. FCPA gælder for virksomhedens og Visa-personalets adfærd over hele verden. Virksomheden er også underlagt en række love og bestemmelser vedrørende forretningsfritagelser, der kan accepteres af medarbejdere hos de amerikanske myndigheder. Løfte om, tilbud om eller levering af en gave, tjeneste eller anden erkendtlighed til en myndighedsperson eller medarbejder hos de amerikanske myndigheder i strid med disse regler overtræder muligvis ikke kun virksomhedens politik, men kan også være en strafbar handling.

Virksomheden og Visa–medarbejderne skal også overholde U.K. Bribery Act 2010 (“Bestikkelsesloven”). Bestikkelsesloven forbyder både bestikkelse af myndighedspersoner og kommerciel bestikkelse. Bestikkelsesloven gør det strafbart at tilbyde, love eller give bestikkelse (hvilket i forbindelse med denne antibestikkelsespolitik betyder en økonomisk eller anden fordel); at anmode om, acceptere at modtage eller acceptere bestikkelse; eller at bestikke en udenlandsk embedsmand. Virksomheden kan også holdes ansvarlig for ikke at forhindre bestikkelse, der udføres på dens vegne, og er forpligtet til at implementere passende procedurer for at forhindre bestikkelse af dem, der udfører tjenester for eller på vegne af virksomheden, herunder tjenester leveret af datterselskaber.

Ud over FCPA og bestikkelsesloven kan virksomheden være underlagt andre antibestikkelseslove rundt om i verden.  

Det er strengt forbudt at give eller tilbyde noget af værdi til en myndighedsperson eller dækket myndighedsperson (som defineret i bilag A) i ethvert land i strid med antibestikkelsesloven, eller at foretage ulovlige betalinger til tredjeparter, mens de ved eller har grund til at vide, at en del vil blive tilbudt, givet eller lovet til en sådan myndighedsperson. Faciliteringsbetalinger – betalinger til sikring eller fremskyndelse af en rutinemæssig handling hos myndighederne – er også forbudt.

Endelig forbyder mange antibestikkelseslove også at love, tilbyde eller betale bestikkelse eller returkommission til private parter. Denne politik forbyder at love, autorisere, tilbyde, give, acceptere eller anmode om noget af værdi eller med enhver anden fordel til nogen tredjepart – herunder en kunde, potentiel kunde, leverandør eller anden forretningspartner – med henblik på eller give indtryk af uretmæssigt at påvirke eller belønne modtagerens forretningsbeslutninger.

4.0 Ansvarlighed

4.1 Politik og ejer af program

Chefen for etik og overholdelse er ejeren af politikken og programmet, som vil administrere politikken og udvikle en politikramme, der omfatter procedurer, værktøjer, kommunikation og træning til at implementere denne politik og nå dens mål. Global etik og overholdelse skal føre tilsyn med den årlige træning i politikken, der gives til relevante Visa-medarbejdere.

4.2 Ledende sponsor

Den ledende sponsor for politikken er den juridiske chef.

4.3 Tilsyn med politik

Virksomhedens risikoudvalg (Corporate Risk Committee/CRC) skal føre tilsyn med denne politik via periodiske opdateringer fra global etik og overholdelse.  

4.4 Undtagelser

Undtagelser fra denne politik skal godkendes på forhånd af dens ejer, den juridiske rådgiver for politik og CRC. Ejeren af politikken vil spore eventuelle undtagelser eller dispensationer fra den.

5.0 Undersøgelse af overtrædelser

Virksomheden vil undersøge alle modtagne indberetninger om en eventuel overtrædelse eller formodet overtrædelse af denne politik og vil ikke tolerere nogen form for gengældelse for indberetninger eller klager, der indgives i god tro. Visas kodeks for forretningsadfærd og etik beskytter alle dem, der indgiver en rapport eller klage, og Visas personale forventes at samarbejde i interne undersøgelser af ureglementeret adfærd.

Adfærd, der er i strid med denne politik, virksomhedens kodeks for forretningsadfærd og etik eller gældende lovgivning, kan føre til disciplinære foranstaltninger til og med afskedigelse, underlagt lokale lovkrav.

6.0 Gennemgang af politik

Politikkens ejer er ansvarlig for at gennemgå politikken mindst én gang om året for at bekræfte, at den forbliver relevant og er effektiv til at opfylde de angivne forretningsmål og anbefale opdateringer efter behov til CRC.

7.0 Validering af overholdelse af politikker

Denne politik og dens procedurer er underlagt periodisk validering af global etik og overholdelse og/eller intern revision for at fastslå effektiviteten af implementeringen og den løbende overholdelse af politikken. Resultater og afbødningsstrategier kan gennemgås med relevante interessenter. Væsentlige resultater skal rapporteres til CRC og/eller bestyrelsen eller dennes delegerede udvalg, alt efter hvad der er relevant.

8.0 Relaterede dokumenter

  • Politik for rejse-, udgifts- og købekortprogrammet
  • Retningslinjer for Det globale Kortprogram – rejse-, udgifts- og købekort